Statut Fundacji Archipelag Inicjatyw

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Archipelag Inicjatyw, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
Macieja Janusza Zielińskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Gasin w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Chełmińskiej pod numerem 17, województwo kujawsko-pomorskie dnia 20 stycznia 2016 (20-01-2016) roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
 2. Fundacja jest powołana na czas nieograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. Działalność w zakresie edukacji kulturalnej oraz edukacji artystycznej;
 3. Działalność w zakresie promocji literatury i czytelnictwa;
 4. Działalność w zakresie ochrony zabytków;
 5. Działalność w zakresie wspierania działań muzealnych;
 6. Działania w zakresie wspierania kultury ludowej i tradycyjnej;
 7. Działalność w zakresie wspierania kultury polskiej za granicą;
 8. Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Polsce i poza jej granicami;
 9. Działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 11. Działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 12. Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 13. Działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
  i za granicą;
 14. Działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 15. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 16. Działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 17. Działalność w zakresie integracji międzynarodowej;
 18. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 19. Działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 20. Działalność w zakresie krzewienia historii Polski;
 21. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 22. Działalność wydawnicza i producencka;
 23. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 24. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania;
 25. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 26. Działalność w zakresie wspierania rodziny w pełnieniu funkcji rodzicielskich;
 27. Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 28. Działalność w zakresie wspierania systemu pieczy zastępczej;
 29. Działalność na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 30. Działalność charytatywna;
 31. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 32. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz otoczenia osób niepełnosprawnych;
 33. Działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 34. Działalność terapeutyczna; w szczególności dotycząca diagnozy i terapii mowy u dzieci i dorosłych;
 35. Działalność terapeutyczna z wykorzystaniem zwierząt, m.in. dogoterapia;
 36. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 37. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 38. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 39. Działalność w zakresie integracji międzypokoleniowej;
 40. Działalność w zakresie animacji społeczności lokalnej;
 41. Działalność w zakresie integracji, aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 42. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 43. Działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 44. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 45. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 46. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 47. Działalność na rzecz ochrony środowiska;
 48. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 49. Działalność w zakresie rozwoju i promocji wsi;
 50. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 51. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną:

 1. Upowszechnianie kultury i sztuki;
 2. Wspieranie i promowanie zawodowej i amatorskiej działalności twórczej, zarówno indywidualnej,
  jak i zespołowej w kraju i zagranicą;
 3. Animację działań kulturalnych o charakterze promocyjnym, informacyjnym, socjalizacyjnym i terapeutycznym m.in. poprzez organizacje koncertów, festiwali, wernisaży, seansów filmowych, spektakli;
 4. Współpracę z artystami, pisarzami, publicystami i pedagogami oraz animatorami życia kulturalnego
  we wszystkich dziedzinach sztuki i kultury, poprzez formy współdziałania pozwalające na stałą wymianę doświadczeń, programów nauczania oraz ich wspólnego doskonalenia, konfrontowania metod i form działania, organizowania wspólnych przedsięwzięć artystycznych i popularyzatorskich;
 5. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej na terenie Polski i poza granicami;
 6. Wspomaganie inicjatyw artystycznych, historycznych i twórczych służących nauce, oświacie, edukacji artystów i twórców tworzących na terenie Polski i poza jej granicami;
 7. Wspieranie twórców różnorodnych form prezentacji swoich dokonań oraz aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury, literatury itd.;
 8. Działania na rzecz kultywowania i upowszechniania kultury oraz historii polskiej w środowiskach polonijnych;
 9. Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja;
 10. Nabywanie kompozycji oraz dokonywanie zamówień kompozytorskich.
 11. Inicjowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i sportowych służących edukacji i aktywizacji życia społecznego;
 12. Wspieranie działań szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych, w szczególności zapewniających dostęp do kultury osobom starszym lub niepełnosprawnym oraz działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży szkolnej;
 13. Tworzenie i prowadzenie domów kultury, placówek integracji społecznej;
 14. Animację działań związanych z promowaniem patriotyzmu oraz wydarzeń i postaci historycznych;
 15. Działanie związane z ochroną dziedzictwa narodowego;
 16. Tworzenie portali oraz stron internetowych o tematyce zgodnej z celami statutowymi;
 17. Działanie wydawnicze i producenckie w statutowym zakresie m.in. wydawanie książek, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, płyt muzycznych, tworzenie i montaż filmów;
 18. Organizowanie działań, imprez, wydarzeń, eventów w statutowym zakresie w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, koncertów, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;
 19. Inicjowanie, promowanie, poradnictwo, współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy w szczególności z zakresu zagadnień kulturalnych, społecznych, zdrowotnych, prawnych, gospodarczych i innych;
 20. Upowszechnianie, inicjowanie, wspieranie promowanie działań szkoleniowych, edukacyjnych, przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu, rekreacji i kultury fizycznej;
 21. Działania związane z promocją i reklamą wydarzeń kulturalnych;
 22. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 23. Wspieranie działań szkoleniowych, edukacyjnych, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 24. Wspomaganie działań i inicjatyw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym lub dyskryminacją;
 25. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego;
 26. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
 27. Świadczenie usług opiekuńczych;
 28. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym i otoczeniu osób niepełnosprawnych;
 29. Organizowanie i wspomaganie wypoczynku/ wyjazdów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 30. Organizowanie i wspomaganie wypoczynku/ wyjazdów rehabilitacyjnych dla osób w wieku emerytalnym;
 31. Działania na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi poprzez pomoc informacyjno – poradniczą; poradnictwo psychologiczno – prawne; opiekę i rehabilitację; zajęcia terapeutyczne; zajęcia sportowo – rekreacyjne; tworzenie świetlic, całodobowych domów środowiskowych, placówek wsparcia dziennego; tworzenie grup wsparcia i samopomocy; warsztatów terapii zajęciowej, mieszkalnictwa chronionego;
 32. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi poprzez: tworzenie miejsc pracy; pośrednictwo pracy i kluby pracy; szkolenia; poradnictwo;
 33. Finansowanie lub dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji/terapii;
 34. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie rehabilitacji/terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z udziałem zwierząt;
 35. Szkolenie psów do dogoterapii / rehabilitacji z udziałem zwierząt;
 36. Organizowanie zajęć terapeutycznych, w szczególności dotyczących diagnozy i terapii mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych;
 37. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej oraz leków, środków opatrunkowych itp. ;
 38. Działanie wspierające aktywizację i integrację seniorów;
 39. Walka z ubóstwem;
 40. Przeciwdziałanie bezrobociu;
 41. Inicjowanie, promowanie, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 42. Inicjowanie, wspomaganie działań mających na celu promowanie, upowszechnianie, rozwój startup`ów
  jak również nowoczesnych i innowacyjnych form rozwoju gospodarczego i społecznego;
 43. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji;
 44. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 45. Wspieranie działań związanych z promowaniem świadomości proeuropejskiej oraz wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, doradztwo, popieranie i wspieranie inicjatyw popularyzujących ideę integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej;
 46. Wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na terenie Polski i poza jej granicami
  oraz współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania;
 47. Mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. promowanie różnych sposobów realizacji aktywnego obywatelstwa, włączanie się w działalność organizacji pozarządowych i działalność na rzecz społeczności lokalnych;
 48. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
 49. Promocja i rozwój wolontariatu;
 50. Wspieranie działalności oświatowej oraz prowadzenie programów edukacyjnych;
 51. Przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych uczniom i studentom;
 52. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacji przedszkolnej;
 53. Organizowanie i prowadzenie opieki dla dzieci do 3 roku życia (w tym żłobki);
 54. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
 55. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznego trybu życia;
 56. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i sektorem gospodarczym w statutowym zakresie;
 57. Rewitalizację przestrzeni miejskiej;
 58. Rewitalizację przestrzeni wiejskiej;
 59. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celu Fundacji;

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 §

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotychoraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania Fundacji.

§8

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji;

c) środków celowych otrzymanych od innych osób;

d) odsetek od lokat bankowych;

e) odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadanych papierów wartościowych;

f) dochodów z majątku Fundacji;

g) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

§9

 1. Dochody, uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności i rozwój Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§10

Fundacja nie ma prawa:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE FUNDACJI

§ 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§12

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. W skład Zarządu wchodzą:
  a) Prezes;
  b) dwóch Wiceprezesów;
  c) oraz maksymalnie dwóch członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd powoływany jest każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Prezes.
 5. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 6. Fundator wchodzi w skład członków pierwszego Zarządu na stanowisko Wiceprezesa.
 7. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków Zarządu;
  b) choroby, ułomności powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  c) niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
  d) nienależytego wypełniania funkcji członka;
  e) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
  f) skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe
  g) śmierci członka Zarządu.
 9. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.

§13

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

 1. Decyzja w sprawie zamian Statutu oraz celów działania w drodze uchwały.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa.
 3. Decyzja w przedmiocie likwidacji Fundacji w drodze uchwały.

§14

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Fundatora.
 2. Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w szczególności:

a) uchwalanie rocznego planu działalności Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c) realizację celów statutowych Fundacji;
d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku;
f) ustalenia wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych do realizowania działalności statutowych;
g) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania;
h) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
i) sporządzanie budżetu Fundacji oraz sprawozdań finansowych z pracy Fundacji.

§15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. W zakresie swoich właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§16

Fundator, członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie rodzin wymienionych osób, nie mogą uczestniczyć
w akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych bezpośrednio przez Fundację lub z jej udziałem, jeżeli efektem uczestnictwa byłaby partycypacja w puli nagród danej akcji, imprezy lub przedsięwzięcia albo osiągnięcie innych korzyści wynikających z tego uczestnictwa.

§17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§19

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub podjąć współpracę z inną organizacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§20

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była powołana, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, oraz w wypadkach określonych w ustawie.

§21

Statut oraz cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.

§22

O likwidacji Fundacji Fundator zawiadamia właściwego Ministra.

§23

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji podlega przekazaniu na cel wskazany przez Fundatora.

§24

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego statutu, wstępuje Prezes.

§25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.