Zmarszczki są piękne

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „Zmarszczki są piękne” objętego umową nr 1/P/2022-U1 o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego nr 1/P/2022-05 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt ma na celu podniesienie samooceny 12 seniorów 65+ (mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju), pomóc w akceptacji i docenieniu naturalnych ludzkich procesów starzenia się, co jednocześnie wpłynie na wzrost ich aktywności społecznej. Chcemy pokazać, że senior jest „wystarczająco dobry”, żeby na emeryturze był aktywny społecznie ponieważ postrzeganie siebie (w kontekście starości) ma duży wpływ na aktywność społeczną u osób powyżej 65 roku życia. Działania projektu wykroczą poza grupę bezpośrednich beneficjentów – 12 osób, ponieważ jednym z efektów wspólnych spotkań założonych w projekcie będzie stworzona przez seniorów i specjalistów kampania społeczna pokazująca, że „zmarszczki są piękne” i zachęcająca seniorów do akceptacji samych siebie, jednocześnie do aktywności społecznej.

Wartość całkowita projektu: 49 010,00 zł
Wartość dofinansowania (grantu): 49 010,00 zł


Pliki:
Formularz uczestnika projektu pilotażowego
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PILOTAŻOWYM
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PILOTAŻOWEGO