Kamienica Zawodowych Inicjatyw

Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła wdrażanie projektu „KAMIENICA ZAWODOWYCH INICJATYW” objętego grantem nr 1/G/2022-U3. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Adresatami wsparcia będzie 12 osób 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie osoby zamieszkujące teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju) dzięki objęciu kompleksowym wsparciem w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej. Celem projektu jest
przywrócenie co najmniej 8 osób do aktywnego funkcjonowania społeczno – zawodowego (do końca XII 2022 r.)

W ramach projektu przewidziano m.in.:
·  indywidualne doradztwo specjalistów (psycholog, doradca zawodowy);
·  treningi umiejętności społecznych i zawodowych;
·  szkolenia w zawodach: piernikarz, animator w turystyce, pracownik biurowy;
·  staże zawodowe od 1 do 3 miesięcy dla uczestników szkoleń w toruńskich organizacjach i przedsiębiorstwach.

Rekrutacja trwa do 15 czerwca 2022 roku.

Pytania dotyczące wdrażanego projektu prosimy kierować w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00, a we wtorki i czwartki do
godz. 17:00:
– pod numerem telefonu: 737 465 446
– mailem: rekrutacja@kamienica-inicjatyw.pl
– osobiście w biurze projektu, w Kamienicy Inicjatyw, przy ul. Kopernika 22 w Toruniu

Dokumenty:

1. FORMULARZ [KZI].docx
1. FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU.docx
2. Oświadczenie uczestnika projektu.docx
3. OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ.docx
4. OŚWIADCZENIE – do 4 tygodni.docx
4. Umowa z uczestnikiem.docx
4a. Regulamin projektu.docx
4b. Regulamin rekrutacji.docx

Wartość całkowita projektu: 131 615,82 zł
Wartość dofinansowania (grantu): 125 035,03 zł